Super User - Galileo Dental

wtorek, 22 grudzień 2015 21:42

Przeszczepy kostne

W chirurgii jamy ustnej ogromne znaczenie ma możliwość odbudowy wyrostka zębodołowego (część kości szczęki lub żuchwy w której osadzony jest ząb lub ma być wszczepiony implant zębowy), w celu poprawy lub odtworzenia podłoża protetycznego. Wskazaniem do podjęcia takiego leczenia jest pourazowa utrata wyrostka zębodołowego, ekstrakcje zębów ze znacznym uszkodzeniem, i następowym zanikiem tkanki kostnej, zanik wyrostka zębodołowego spowodowany procesami starzenia się, osteoporozą, czy też wadami genetycznymi. Niezależnie od przyczyn powstawania zaniku wyrostka zębodołowego kości szczęk, stosowane metody mają na celu przywrócenie funkcji żucia i poprawę estetyki Pacjenta.

Do odbudowy zanikłego wyrostka zębodołowego istnieją wskazania bezwzględne, w przypadku braku prawidłowości podłoża do przeprowadzenia zabiegu wszczepienia implantu zębowego i rekonstrukcji protetycznej. Minimalne wymiary wyrostka zębodołowego, niezbędne do prawidłowego osadzenia implantu wynoszą: w wymiarze pionowym powyżej 10mm, w wymiarze poprzecznym powyżej 6mm. Odbudowa kości może być również niezbędna gdy wysokość konstrukcji protetycznej (zębów montowanych na implantach), przekracza wysokość pionowego zakotwiczenia implantu w kości, a także gdy przewiduje się wystąpienie znacznych obciążeń (np. odtworzenie całego łuku zębowego za pomocą mostu protetycznego, składającego się z 12 zębów, osadzonego na 4-8 implantach). W pewnych przypadkach, odbudowy protetycznej, tylko wskazania estetyczne determinują konieczność odbudowy kości i tkanek miękkich.

Uzupełnienie zaawansowanego zaniku wyrostka zębodołowego na dużym obszarze jest jednym z głównych wskazań do zabiegu autogennego przeszczepu tkanki kostnej, przed wszczepieniem implantów zębowych.

Przeszczep autogenny, jest to własna kość pacjenta, pobrana z obszaru, o niskim znaczeniu estetycznym, a następnie umieszczona w niedoborowej okolicy wyrostka zębodołowego, gdzie planowane jest wszczepienie implantu. Kość własna (autogenna), jest najlepszym materiałem do augmentacji zanikłego wyrostka zębodołowego. Kość korową pozyskać można z miejsc takich jak gałąź żuchwy- za ostatnimi zębami trzonowymi lub po bocznej ich stronie, bródka, czy też okolica guza szczęki. Pobranie tkanki kostnej do transplantacji ma formę bloczków lub wiórów kostnych. Uzyskanym bloczkom kostnym nadaje się pożądany kształt i mocuje je za pomocą mikro śrub tytanowych, a większe elementy za pomocą mikro płytek tytanowych, w miejscach zaniku wyrostka zębodołowego.

Bardzo dobre efekty terapeutyczne uzyskuje się stosując wokół transplantowanej kości dodatkowe wypełniacze przestrzenia w postaci biomateriałów.

Najbardziej uznanym produktem przeznaczonym do tego celu jest substytut kości Bio-Oss. Zastosowanie membran zaporowych, takich jak np. kolagenowe Bio-Gide, lub Osseo-Guard, czy też autogenna PRF (membrana uzyskiwana w specjalnej wirówce z krwi żylnej pobranej od Pacjenta przed zabiegiem), oddzielających i osłaniających przeszczepianą tkankę kostną od śluzówki, gwarantują bardzo wysoki odsetek powodzenia i trwałości wykonywanych zabiegów. W skrajnych przypadkach, bardzo rozległego zaniku, przeszczep uzyskuje się z talerza kości biodrowej. Jest to jednak bardzo traumatyczna i inwazyjna metoda.

Zakres zabiegów rekonstrukcyjnych jest niestety ograniczony zasobem tkanek miękkich. Im większy ubytek kostny wymaga odbudowy, tym więcej tkanek miękkich (dziąsła) niezbędnych jest do pokrycia, bez zbędnego napięcia przeszczepu kostnego. Często zdarza się, że zakres zabiegu (tzn. decyzja o jego rozszerzeniu lub ograniczeniu) modyfikowany jest śródoperacyjnie. W zrekonstruowanym obszarze, implantację wykonuje się po okresie 4-12 miesięcy, w zintegrowaną i unaczynioną kość.

wtorek, 22 grudzień 2015 21:42

Resekcja wierzchołka korzenia zęba

 Leczenie endodontyczne (kanałowe) jest obciążone dużym ryzykiem powikłań wczesnych (podczas przeprowadzania leczenia) i odległych (kilka miesięcy lub lat po przeprowadzonym leczeniu). Do najczęściej występujących powikłań wczesnych, będących wskazaniem do zabiegu resekcji wierzchołka korzenia zęba należą:

 • złamanie narzędzia w kanale korzeniowym,
 • peznaczne przepchnięcie materiału wypełniającego poza wierzchołek zęba, powodujące silne dolegliwości bólowe,
 • niedopełnienie kanału korzeniowego na całej jego długości,
 • brak możliwości udrożnienia kanału korzeniowego aż do wierzchołka korzenia zęba.

Zmiany te mogą w różnym czasie skutkować odległymi powikłaniami takimi jak: ziarniniaki, torbiele i ropnie okołowierzchołkowe.

Gdy nie ma możliwości ponownego leczenia kanałowego (tzw. zabiegu reendo) lub zmiany okołowierzchołkowe nie poddają się takiemu leczeniu, jedyną słuszną terapią jest zabieg resekcji wierzchołka korzenia zęba .

Wskazaniem do zabiegu są:

 • zmiany zapalne przy wierzchołku korzenia zęba (ziarniniaki, torbiele) których nie można wyleczyć poprzez leczenie kanałowe
 • złamane narzędzia endodontyczne w okolicy przywierzchołkowej
 • perforacja w okolicy wierzchołka korzenia zęba w czasie leczenia endodontycznego  
 • złamanie przywierzchołkowej części korzenia zęba

Wskazaniem do resekcji wierzchołka korzenia zęba są także zęby na których wykonane jest estetyczne i funkcjonalne uzupełnienie protetyczne w postaci wkładu koronowo-korzeniowego i korony protetycznej, a w okolicy wierzchołka korzenia zęba, powstała zmiana zapalna, niemożliwa do leczenia w inny sposób.

Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Resekcja wierzchołka korzenia zęba polega na odcięciu wierzchołka korzenia zęba z równoczesnym usunięciem zmian zapalnych.

Korzeń po wykonanym zabiegu resekcji wstecznie zabezpiecza się preparatami mineralnymi.

Zabieg ten w większości przypadków pozwala na uratowanie zęba przed usunięciem (skuteczny w ok. 95%).

Resekcję wierzchołka korzenia zęba możemy wykonać w większości zębów stałych.
Przeciwwskazania do resekcji korzenia:
- rozległe zmiany zapalne obejmujące znaczną część korzenia
- zaawansowana choroba przyzębie (paradontoza)
- zęby mleczne
- choroby układowe i narządowe (m.in. cukrzyca, choroby nerek)

wtorek, 22 grudzień 2015 21:35

Chirurgia przedprotetyczna

Zabieg dotyczy w większości przypadków kłów. Zaburzenia wyżynania spowodowane nieprawidłowym kierunkiem położenia zawiązka zęba, zbyt małą szerokością szczęki lub urazem w wieku dziecięcym, powoduje konieczność ortodontycznego wprowadzenia zęba do łuku. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu, polega na określeniu położenia zęba na podstawie diagnostyki radiologicznej, a następnie chirurgicznym odsłonięciu ("odnalezieniu go") i przyklejeniu zamka ortodontycznego. Dzięki siłom ortodontycznym ząb taki ma szansę po około 15-24 miesiącach znaleźć się w prawidłowej pozycji łuku zębowego.

Nie w każdym jednak przypadku możliwe jest sprowadzenie zęba zatrzymanego do łuku zębowego. Uwarunkowania anatomiczne, niekorzystne położenie zęba zatrzymanego w stosunku do zębów sąsiednich, może doprowadzić podczas próby jego ustawienia na prawidłowej pozycji, do resorpcji ( zaniku ) korzeni tych zębów. Wyklucza to celowość zastosowania procedury leczenia ortodontycznego zakładającego sprowadzenie zęba zatrzymanego do łuku zębowego. W ograniczonych przypadkach zęby zatrzymane nie poddają się siłom ortodontycznym, pozostając w retencji. W przypadku gdy sprowadzenie zęba zatrzymanego do łuku zębowego jest zbyt ryzykowne dla zębów sąsiednich, lub gdy działania chirurgiczno-ortodontyczne nie przynoszą pożądanych efektów, wskazane jest usunięcie zęba zatrzymanego.

 

wtorek, 22 grudzień 2015 21:34

Operacyjne odsłonięcie zęba zatrzymanego

Zabieg dotyczy w większości przypadków kłów. Zaburzenia wyżynania spowodowane nieprawidłowym kierunkiem położenia zawiązka zęba, zbyt małą szerokością szczęki lub urazem w wieku dziecięcym, powoduje konieczność ortodontycznego wprowadzenia zęba do łuku. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu, polega na określeniu położenia zęba na podstawie diagnostyki radiologicznej, a następnie chirurgicznym odsłonięciu ("odnalezieniu go") i przyklejeniu zamka ortodontycznego. Dzięki siłom ortodontycznym ząb taki ma szansę po około 15-24 miesiącach znaleźć się w prawidłowej pozycji łuku zębowego.

Nie w każdym jednak przypadku możliwe jest sprowadzenie zęba zatrzymanego do łuku zębowego. Uwarunkowania anatomiczne, niekorzystne położenie zęba zatrzymanego w stosunku do zębów sąsiednich, może doprowadzić podczas próby jego ustawienia na prawidłowej pozycji, do resorpcji ( zaniku ) korzeni tych zębów. Wyklucza to celowość zastosowania procedury leczenia ortodontycznego zakładającego sprowadzenie zęba zatrzymanego do łuku zębowego. W ograniczonych przypadkach zęby zatrzymane nie poddają się siłom ortodontycznym, pozostając w retencji. W przypadku gdy sprowadzenie zęba zatrzymanego do łuku zębowego jest zbyt ryzykowne dla zębów sąsiednich, lub gdy działania chirurgiczno-ortodontyczne nie przynoszą pożądanych efektów, wskazane jest usunięcie zęba zatrzymanego.

wtorek, 22 grudzień 2015 21:33

Operacyjne usunięcie zęba mądrości

Jest to zabieg (mogą go Państwo zobaczyć na Dentaltube.pl) dotyczący zębów, które ze względu na swoje położenie (np. blokowanie przez inne zęby, nieprawidłowy kierunek wzrostu) pozostały w kości nie będąc widocznymi w jamie ustnej. Problem ten najczęściej dotyczy zębów mądrości (ósemek), oraz kłów w szczęce, a także zębów dodatkowych, nadliczbowych oraz zawiązków zębów stałych u dzieci i młodzieży.


Operacyjne usuniecie zęba jest zabiegiem bardziej skomplikowanym, niż "zwykła ekstrakcja". Wymaga zdecydowanie więcej czasu i doświadczenia lekarza.

Wskazaniem do usunięcia zębów zatrzymanych, są nawracające stany zapalne, przewidywane działania ortodontyczne lub protetyczne, rozwijające się wewnątrzkostne torbiele zębopochodne, jak również ucisk na zęby sąsiednie, powodujący możliwość resorpcji ich korzeni oraz próchnicę zębów.

Zabieg usunięcia zęba zatrzymanego należy starannie zaplanować. Należy dokładnie określić położenie zęba, tak, aby działania prowadzące do jego ekstrakcji nie spowodowały destrukcji struktur otaczających-zniszczenia zębów sąsiednich, uszkodzenia dużych naczyń krwionośnych oraz nerwów. Niezbędny jest pantomogram.

Należy jednak pamiętać, że zabieg usunięcia zęba zatrzymanego, jest procedurą trudną, zawsze obarczoną większą ilością możliwych powikłań, ze względu na nietypowe usytuowanie zęba, oraz mogące wystąpić nieprzewidziane trudności śródzabiegowe.

Ze względu na znaczną skalę trudności zabiegu, operacyjne usunięcie zęba powinien wykonywać specjalista chirurg, z dużym doświadczeniem klinicznym.

Do najczęstszych powikłań podczas ekstrakcji zębów zatrzymanych należą:

 • uszkodzenie nerwu zębodołowego dolnego podczas usuwania dolnych ósemek,
 • perforacja zatoki szczękowej podczas usuwania górnych ósemek,
 • powstanie przetoki ustno-nosowej podczas usuwania trójek górnych,
 • uszkodzenie koron i korzeni zębów sąsiednich, skutkujące ich np. obumarciem.
 • niedoczulica wargi dolnej i/lub języka trwała lub przejściowa
wtorek, 22 grudzień 2015 21:28

Licówki porcelanowe

CO TO SĄ LICÓWKI? Licówki porcelanowe to jedna z tych technik poprawiania uśmiechu, która od dłuższego czasu święci tryumfy w świecie zabiegów stomatologii estetycznej, stanowi jej największy filar. Pozwala osiągnąć spektakularne efekty, mimo niewielkiej ingerencji w twarde tkanki zęba.

Jest nieoceniona zarówno u młodych, jak i nieco starszych Pacjentów. Licówki porcelanowe występują jako niezależna procedura poprawiania uśmiechu lub stanowią element składowy tzw. prac kombinowanych (mosty licówki, korony licówki, protezy korony licówki).
W pełnym łuku najczęściej wykonuje się około 6-8 licówek w przednim odcinku.

Licówki są to cienkie płatki porcelany, które naklejamy na przednie powierzchnie zębów. Ich grubość wynosi przeciętnie od 0.3 do 0.75 mm. Trwałość licówek określa się na 13-15 lat, a dzięki niej ząb nabiera idealnego kształtu i oczekiwanego koloru.

Licówki wykonane są z niezwykle wytrzymałego, półprzezroczystego materiału - porcelany o wyglądzie podobnym pod względem koloru oraz wrażenia dotykowego do naturalnego szkliwa zębów. Licówki nie są podatne na ubytki o charakterze próchnicowym i są odporne na silne przebarwienia, dlatego wraz z upływem czasu nowy uśmiech pozostaje niezmiennie biały przez wiele lat.

Raz zacementowane LICÓWKI będą GŁADKO harmonizować z naturalnymi zębami... Bez pozostawienia jakichkolwiek śladów zabiegu stomatologicznego. Licówki porcelanowe pozwalają wyeliminować znakomitą większość estetycznych niedoskonałości zębów, są wyjątkowo wytrzymałe i odporne na przebarwienia. Wykonywane są w różnych odcieniach bieli tak, aby można wybrać kolor najbardziej odpowiadający barwie pozostałych zębów, które zawsze wcześniej poddawane są wybielaniu.

 • są idealnym rozwiązaniem dla osób, w przypadku których zastosowane metody wybielania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów,
 • mogą również zostać zastosowane w celu odbudowy częściowo utraconego zęba lub korekty jego kształtu,
 • pozwalają skutecznie ukryć uszczerbki i pęknięcia w szkliwie,
 • są rozwiązaniem w wielu innych sytuacjach.

DLA KOGO LICÓWKI?
Licówki wykonuje się najczęściej w następujących przypadkach:

 • planowana zmiana kształtu zębów,
 • mnogie erozje i ubytki przyszyjkowe,
 • urazowe odłamania brzegów siecznych,
 • nieestetyczne wypełnienia na powierzchniach licowych zębów przednich,
 • szpary między zębami,
 • korekta ustawień zębów,
 • zęby stożkowe,
 • niedorozwoje szkliwa,
 • przebarwienia np. po antybiotykach które nie mogą być usunięte poprzez wybielanie,
 • wydłużenie i rozjaśnienie startych z wiekiem zębów.

Przeciwwskazania do zastosowania licówek:

 • parafunkcje zgryzowe (bruksizm, zaciskanie zębów, szkodliwe nawyki tj. obgryzanie paznokci, ołówków etc.),
 • zęby zbyt krótkie,
 • choroba dziąseł i przyzębia,
 • duża skłonność do próchnicy,
 • zęby z brakiem odpowiedniej ilości i jakości szkliwa,
 • pacjent nie utrzymujący prawidłowej higieny.

ZALETY LICÓWEK

 1. Zachowują trwałą barwę i połysk, nie ulegają przebarwieniom.
 2. Stwarzają nieograniczone możliwości indywidualnej charakterystyki.
 3. Wymagają niewielkiej preparacji twardych tkanek zęba.
 4. Zapewniają wyjątkową szczelność brzeżną.
 5. Posiadają dużą odporność na ścieranie.
 6. Dają bardzo dobry efekt estetyczny.
 7. Są kompatybilne z tkankami przyzębia.
 8. Powodują znaczną poprawę samopoczucia pacjentów po zakończonym leczeniu.
 9. Zapewniają Biały Uśmiech przez wiele lat.
wtorek, 22 grudzień 2015 21:12

Ortodoncja

W klinice GALILEO oferujemy najwyższej jakości leczenie ortodontyczne dorosłych, oparte o najnowszą wiedzę z zakresu ortodoncji nieekstrakcyjnej, czyli nie wymagającej usuwania zębów. Naszym celem jest nie tylko leczenie wad zgryzu, ale również terapia schorzeń stawów skroniowo-żuchwowych, przez co likwidujemy uporczywe bóle głowy, karku, pleców.

Wysokiej jakości leczenie ortodontyczne to również poprawa profilu twarzy pacjenta. Na nowy profil składają się techniki ortodontyczne celujące w rozbudowę bazy kostnej, a tym samym uzyskanie nowej, większej objętości kości, która lepiej podpiera wargi i policzki. Na nowy profil składają się również skojarzone z ortodoncją:

 • Techniki implantologiczne - uzupełniające brakujące zęby, nierzadko wykonywane równolegle z zabiegami z zakresu regeneracji kostnej
 • Techniki protetyczne - nieocenione przy większych brakach zębowych, dzięki którym równolegle z leczeniem ortodontycznym podnosi się wysokość zwarcia - zgryzu.

Konsultacja
W klinice GALILEO podczas pierwszej konsultacji wykonuje się zdjęcia rentgenowskie pantomograficzne i cefalometryczne - czyli boczne czaszki, zdjęcia aparatem cyfrowym twarzy, profilu i uzębienia Pacjenta, oraz wyciski na modele. Następnie bada się szczegółowo prawidłowości w funkcjonowaniu następujących elementów, które mają często bezpośrednio negatywny wpływ na współistniejącą wadę, należą do nich:

 1. Stawy skroniowo-żuchwowe
 2. Język
 3. Drogi oddechowe
 4. Sposób mówienia
 5. Złe nawyki związane z narządem żucia
 6. Współistniejące bóle głowy, szyi, karku oraz pleców

Na podstawie tych badań można już na wstępie ocenić, czy konieczna będzie skojarzona terapia ortodontyczna z terapią u logopedy, laryngologa, chirurga szczękowo - twarzowego.

Po szczegółowym badaniu klinicznym następuje kolejna część konsultacji, na której Pacjent dowiaduje się o przypuszczalnych zmianach w wyglądzie swojego profilu twarzy.
Całość zamyka ustalenie planu leczenia.

PLAN LECZENIA
Na podstawie całej dokumentacji fotograficznej i w oparciu o modele gipsowe lekarz planuje leczenie ortodontyczne, na które składają się: poszczególne etapy leczenia, zakładany czas leczenia, koszty związane z założeniem i demontażem aparatu ortodontycznego, wizytami kontrolnymi oraz kosztami leczenia retencyjnego. Plan leczenia ujęty jest w tzw. zgodzie na leczenie ortodontyczne, którą Pacjent otrzymuje przed założeniem aparatu ortodontycznego.

ZAŁOŻENIE APARATU ORTODONTYCZNEGO
Założenie aparatu trwa zazwyczaj ok. 1,5 godz. Podczas tej wizyty wszystkie zęby Pacjenta są czyszczone specjalnymi pastami i szczoteczkami, usuwany jest kamień, a następnie przyklejane są zamki zarówno na górny, jak i dolny łuk zębowy. Następnie do zamków zostaje wprowadzony drut, który jest wymieniany podczas kolejnych wizyt kontrolnych. Pacjent następnie jest dokładnie instruowany o konieczności utrzymania niezbędnej higieny jamy ustnej, przestrzegania odpowiedniej diety, terminie następnej wizyty oraz o zaleceniach użytkowania całodobowo wyciągów elastycznych międzyszczękowych.

REGULARNE WIZYTY KONTROLNE W OKRESIE LECZENIA
Pacjent zobowiązany jest do zgłaszania się na wizyty kontrolne, które odbywają się w odstępie od 4 do 12 tygodni, w zależności od typu wady, postępu leczenia i konieczności kontroli sił ortodontycznych, aplikowanych na poszczególne zęby i grupy zębów.

DEMONTAŻ APARATU - KONIEC LECZENIA AKTYWNEGO
Po zakończonym leczeniu ortodontycznym następuje usunięcie aparatu, a kolejnym etapem jest rekonturing kosmetyczny. Jest to poprawa kształtu zębów poprzez:

 • zabiegi delikatnego szlifowania krążkami ściernymi i sofleksami,
 • odbudowy kompozytowe,
 • czy też licówki porcelanowe.

W klinice GALILEO rekonturing wykonuje się w trakcie i po skończonym leczeniu ortodontycznym. Jego celem jest poprawa naturalnego, nie zawsze prawidłowego kształtu poszczególnych zębów. Następną czynnością jest skaling, czyli usunięcie kamienia nazębnego, polerowanie, zabieg fluoryzacji i lakierowania oraz założenie aparatów retencyjnych, zarówno stałych jak i ruchomych, które stabilizują uzyskany efekt leczenia ortodontycznego. Wszystkie zabiegi trwają ok. 1,5-2 h.

Ponadto po demontażu aparatu wykonuje się:

 • wyciski na modele,
 • pełną dokumentację RTG,
 • zdjęcia cyfrowe twarzy i uzębienia.

Wszystkie wyżej wymienione czynności, wykonuje się celem stworzenia dokumentacji porównawczej przed i po leczeniu ortodontycznym.

Mikroimplanty ortodontyczne
Zastosowanie mikroimplantów otwiera zupełnie nowe możliwości w ortodoncji XXI wieku. Pozwala na skrócenie czasu leczenia, skrócenie czasu noszenia pełnego aparatu ortodontycznego i umożliwia wykonanie drobnych korekt bez konieczności zakładania aparatu stałego na wszystkie zęby. Mikroimplanty ortodontyczne to miniaturowych rozmiarów śruby ortodontyczne, które umieszcza się, podobnie jak konwencjonalne implanty, w kościach szczęk. Zabieg wprowadzenia mikroimplantów jest całkowicie bezbolesny, przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym.
Zadaniem mikroimplantów jest wspomaganie leczenia ortodontycznego poprzez umożliwianie przesuwania całych grup zębów z wykorzystaniem wszczepów, zamiast własnych zębów, jako punktu oparcia. Pozwala to na jednoczesne zastosowanie kilku sił działających nawet w różnych kierunkach, a dzięki temu na skrócenie nawet o 1/3 planowanego czasu leczenia oraz zminimalizowanie okresu noszenia pełnego aparatu ortodontycznego. Po zakończeniu leczenia ortodontycznego miniimplanty usuwa się. Średnica konwencjonalnych implantów (tj. tych używanych w protetyce do odtworzenia brakujących zębów) wynosi 3,3-6 mm a ich długość 8-16 mm, a wymiary mini implantu wynoszą odpowiednio 1,2 mm i 6 mm. Mini implanty są więc na tyle małe, że nie powodują uszkodzeń kości i mogą być usunięte w każdej chwili, gdy nie będą już potrzebne. Wygojenie kości po usunięciu implantu następuje bardzo szybko. Obecnie, stosowanie wszczepów ortodontycznych, zapewnia maksymalny komfort i wspaniały efekt estetyczny.

wtorek, 22 grudzień 2015 21:11

Protetyka

Protetyka stomatologiczna to dział stomatologii poświęcony odtwarzaniu pierwotnych warunków zgryzowych po utracie zębów naturalnych, lub po ich masywnym uszkodzeniu. Do odtworzenia zębów wykorzystuje się uzupełnienia protetyczne. Mogą one być stałe (nie dające się usunąć z ust), lub ruchome (dające się wyjąć z ust), lub kombinowane (protezy ruchome połączone z uzupełnieniami stałymi za pomocą zasuw, zatrzasków, rygli, lub koron teleskopowych).

Do uzupełnień protetycznych ruchomych zalicza się m.in. protezy akrylowe, protezy szkieletowe (na podbudowie metalowej), protezy nylonowe, a do stałych m.in. uzupełnienia ceramiczne - korony i mosty (porcelana na podbudowie metalowej lub bezmetalowej - bardziej estetyczne).

Aby uzupełnienia protetyczne spełniały wymagania estetyki i piękna należy wziąć pod uwagę bardzo różne kryteria. Najważniejsze jednak jest, aby odtworzone zęby były w naturalnych proporcjach i ich ustawienie było harmonijne w stosunku do dziąsła, warg i twarzy.

Rozwój technologiczny i dostęp do najlepszych urządzeń, oraz wiele lat badań pozwalają nam zaproponować naszym pacjentom najdoskonalsze rozwiązania protetyczne.

Każda praca protetyczna jest indywidualnie dostosowana do potrzeb Pacjentów. Na podstawie szczegółowej analizy każdego przypadku omawiany jest przebieg leczenia. Na tym etapie staramy się zapewnić, aby zastosowane materiały protetyczne były optymalnie dobrane zapewniając tym samym pozytywne i najtrwalsze z możliwych rezultatów. "Zęby dostępne od zaraz" w protetyce nigdy nie będą wyróżniały się wyjątkowością i pięknem. Wymagający Pacjenci mają jasno sprecyzowane oczekiwania: pragną indywidualnego podejścia, wyjątkowości zamiast ujednolicenia.

Dla pacjentów z bezzębiem proponujemy protezy over denture wsparte na implantach lub na uzębieniu resztkowym bądź suprastruktury protetyczne oparte na wielu implantach.
Pacjentom z brakującymi kilkoma zębami proponujemy mosty z podwyższeniem zwarcia w strefie podparcia, co powoduje poprawę rysów twarzy.
Dla Pacjentów ze wszystkimi zębami, ale z problemami typu :zęby starte, drobne i małe, niskie korony trzonowców, szpary między zębami, proponujemy również podwyższenie zwarcia w strefie podparcia zgryzu poprzez odbudowę zębów na wysokość, a w zakresie zębów przednich ich wydłużenie z zamknięciem szpar.

Nadrzędnym celem leczenia protetycznego jest zaoferowanie rekonstrukcji protetycznych o wyraźnie lepszym standardzie ze spojrzeniem z zupełnie innej perspektywy oraz nowej estetyki poprzez połączenie perfekcji natury i wyobraźni na drodze do doskonałości.

Proponujemy Państwu odtwarzanie zębów w sposób identyczny do naturalnych pod każdym względem. Wszystko, co tworzymy powstaje najpierw w naszych umysłach i jest wielokrotnie modyfikowane.
Naszą aspiracją jest zapewnienie Państwu promiennego uśmiechu.

Korony protetyczne są uzupełnieniem protetycznym pozwalającym na odbudowę zębów bardzo zniszczonych - rozległe ubytki próchnicowe, liczne odbudowy kompozytem. Jest to najtrwalsze rozwiązanie pozwalające cieszyć się pięknym uśmiechem przez długie lata.

Estetyczna korona protetyczna zbudowana jest z dwóch struktur z tzw. podbudowy czyli czapeczki oraz z porcelany napalanej na tę czapeczkę, która przypomina tkanki zęba. Podbudowa ta może być wykonana z metalu (szlachetnego, nieszlachetnego) lub ze specjalnej twardej porcelany.

KORONY KROK PO KROKU
KROK PIERWSZY
DIAGNOSTYKA I PRZYGOTOWANIE PLANU LECZENIA
Na pierwszej wizycie odbywa się konsultacja, w której zakres wchodzi:

 1. Badanie stomatologiczne.
 2. Zdjęcie panoramiczne zębów.
 3. Zdjęcie cyfrowe uzębienia.
 4. Analiza Uśmiechu.

Analiza Usmiechu przeprowadzana jest w obecności Pacjenta i stanowi podstawę do napisania planu leczenia wraz z kosztorysem, określając które zęby potrzebują okoronowania.
Bardzo istotnym etapem diagnostyki jest dokładna analiza zębów pod kątem ewentualnego leczenia kanałowego oraz wzmocnienia go wkładem koronowo-korzeniowym.
Leczenia kanałowego wymagają zęby bardzo zniszczone, kilkakrotnie już odbudowywane lub zęby wymagające znacznego szlifowania. Często jest to bardzo trudne do określenia na pierwszej wizycie i w planie leczenia opisuje się ten etap jako opcjonalny (możliwy), etap, do którego wskazaniem będą dolegliwości ze strony zęba. Zęby po leczeniu kanałowym muszą być zaopatrzone wkładem koronowo-korzeniowym, ponieważ taki ząb pewnym czasie traci swoją elastyczność i może się złamać.

KROK DRUGI
SZLIFOWANIE ZĘBA, POBRANIE WYCISKU, DOBÓR KOLORU, WYKONANIE KORONY TYMCZASOWEJ.
Druga wizyta zwykle jest wizyta kluczową, podczas której nastąpi szlifowanie zęba lub całych grup zębowych pod korony. Podczas preparacji zęba może się okazać, że niezbędne jest przeprowadzenie leczenie kanałowego zęba w celu uniknięcia wszelkich ewentualnych powikłań- ostre zapalenie miazgi, a w konsekwencji przyzębia przyszczytowego. Następnie pobierany jest wycisk protetyczny. Precyzyjny wycisk opracowanego zęba jest warunkiem powodzenia leczenia protetycznego, tak aby odbudowywany ząb niczym nie odróżniał się od pozostałych. Wszystko po to, aby laboratorium protetyczne mogło wykonać na podstawie tych wycisków idealnie dopasowaną, o najwyższej szczelności brzeżnej pracę protetyczną (korona , most, licówka).

Po opracowaniu zęba pod koronę i pobraniu wycisku niezwykle istotnym elementem dalszego postępowania jest zaopatrzenie filaru-kikuta koroną tymczasową, która spełnia wiele istotnych funkcji, a przede wszystkim zabezpiecza oszlifowany ząb przed drażniącymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak ciepło, zimno itp. Oraz pozwala na bezpieczne i estetyczne funkcjonowanie Pacjenta w oczekiwaniu na pracę ostateczną.
Bardzo istotnym etapem tej wizyty jest dobranie koloru korony. W Klinice GALILEO przy pracach wysoce estetycznych zwykle na tym etapie lekarzowi towarzyszy technik dentystyczny lub pacjent kierowany jest do laboratorium.

KROK TRZECI
PRZYMIARKA I ZACEMENTOWANIE GOTOWEJ KORONY.
Ostatnia wizyta to przymiarka oraz zacementowanie właściwej korony. Przy pracach skomplikowanych i wysoce estetycznych przymiarki dokonuje się na osobnej wizycie, jednak najczęściej korona jest odpowiednio przygotowana i od razu może zostać zacementowana.

KORONY PORCELANOWE NA METALU NIESZLACHETNYM
Jest to rodzaj koron, które są ostatnimi w wyborze rozwiązaniami w odbudowie estetycznej zębów.

Dlaczego?
bardzo często powodują w kontakcie z płynami ustrojowymi i otaczającymi tkankami alergie manifestującą się rozpulchnieniem i zaczerwienieniem dziąseł, po kilku latach istnieje ryzyko pojawienia się brzegu korony co powoduje wystąpienie nieestetycznego szarego przebarwienia na granicy z dziąsłem, czapeczka metalowa jest swoistą blokadą dla światła, co powoduje, że tego typu korony wyglądają nienaturalnie, brak możliwości osiągnięcia tak wysokiej estetyki z jaką mamy do czynienia w przypadku koron pełnoceramicznych.

Z wyżej wymienionych powodów każdemu Pacjentowi, który oczekuje pracy o najwyższym standardzie proponujemy korony pełnoceramiczne lub korony na metalach szlachetnych (złoto, tytan).

KORONY PORCELANOWE NA PODBUDOWIE ZE ZŁOTA
Złoto jest materiałem cenionym w stomatologii od stuleci. Korony na złocie to druga grupa koron przez nas polecanych, zaraz po koronach pełnoceramicznych.

Właściwy bowiem dobór materiałów, a do takich należy stop złota, staranność wykonawstwa laboratoryjnego oraz wiedza i praca lekarza składają się na ostateczny pozytywny wynik rehabilitacji protetycznej, do których należą korony i mosty na złocie. Złoto w stomatologii znane jest od wieków, a folia złota była jednym z pierwszych materiałów stosowanych do odbudowy zębów.

Korony i mosty na złocie wykazują bardzo dużą dokładność przylegania do filaru zębowego. Ma to szczególne znaczenie w przypadku precyzyjnych uzupełnień protetycznych np. w pracach opartych na implantach. W przypadku koron na złocie nie pojawia się podrażnienie dziąsła brzeżnego, co oznacza ich wysoką biozgodność; występuje mniejsze odkładanie płytki nazębnej. Korony na złocie to również znakomita biokompatybilność, czyli absolutny brak drażnienia tkanek miękkich i twardych otaczających koronę. Kolejna zaleta to bakteriobójczość oraz bakteriostatyczność złota, dzięki którym nie rozwija się próchnica wtórna wokół tych uzupełnień. Do niewątpliwych zalet należy zaliczyć również odporność na korozję, gdzie w porównaniu z koronami na metalach nieszlachetnych nie wystąpi na pewno niepożądane odczucie Pacjenta, do których należy:

 • nieprzyjemny smak,
 • pieczenie języka,
 • stany zapalne dziąseł wokół koron,
 • alergie.

Wyżej wymienione zalety w połączeniu z ciepłą barwą złota, dzięki której można uzyskać zadawalający efekt kosmetyczny wykonywanych koron i mostów, to niewątpliwie silne argumenty przemawiające za wyborem materiałów, z których powinny być wykonane korony i mosty.

W związku z powyższym, zaraz po koronach pełnoceramicznych pozbawionych jakiegokolwiek metalu, korony na złocie, są drugimi z wyboru koronami sugerowanymi w planie leczenia dla wymagających Pacjentów.

KORONY PEŁNOCERAMICZNE
Korony pełnoceramiczne są pierwszymi w kolejności koronami polecanymi w klinice GALILEO Pacjentom bardzo wymagającym. Wysokie wymagania estetyczne stawiane uzupełnieniom protetycznym spowodowały szereg badań prowadzących do znalezienia rozwiązania protetycznego, które najlepiej będzie naśladowało naturalne szkliwo zęba. Obecnie uzupełnienia pełnoceramiczne zaliczane są do najlepszych. Wysoki standard uzupełnienia uzyskiwany jest za sprawą zastosowania komputerów na każdym etapie ich projektowania i wytwarzania. Dzięki temu uzyskane uzupełnienie protetyczne wykazuje takie same cechy jak naturalny ząb. Przez wzgląd na wysokie walory estetyczne uzupełnienia pełnoceramiczne proponowane są Pacjentom do rekonstrukcji uzębienia w strefie estetycznej. Cercon czyli tlenek cerconu potocznie nazywany białym złotem ze względu na swoje doskonałe właściwości i wysoką wytrzymałość na zginanie znajduje coraz bardziej powszechne zastosowanie w odbudowach koron i mostów.

WYSOKA ESTETYKA
Uzupełnienia pełnoceramiczne zrewolucjonizowały możliwości uzyskiwania efektów estetycznych koron. Ząb naturalny jest na tyle transparentny, że światło przechodzi przez całą jego grubość. Podobny efekt otrzymujemy przy uzupełnieniach pełnoceramicznych, gdzie uzyskujemy wyrafinowane efekty estetyki własnych zębów. W przypadku uzupełnień pełnoceramicznych w przeciwieństwie do koron porcelanowych na metalu unikamy również efektu sinego dziąsła, w okolicy szyjki zęba.

BIOKOMPATYBILNOŚĆ
W środowisku jamy ustnej stopy metali stosowane w uzupełnieniach protetycznych mogą ulegać korozji, wykazując działania toksyczne. Za wywołanie korozji odpowiedzialne są głównie jony metali nieszlachetnych. Reakcją na jony są objawy alergiczne. Zwykle dominują objawy miejscowe, np. zaczerwienienie dziąsła. Przyczyną tego jest wnikanie jonów do otaczających tkanek miękkich. W przypadku uzupełnień pełnoceramicznych takie zjawisko nie zachodzi, gdyż cercon jest całkowicie obojętny dla tkanek organizmu. Reakcją na jony są objawy alergiczne. Zwykle dominują objawy miejscowe, np. zaczerwienienie dziąsła. Przyczyną tego jest wnikanie jonów do otaczających tkanek miękkich. W przypadku uzupełnień pełnoceramicznych takie zjawisko nie zachodzi, gdyż cercon jest całkowicie obojętny dla tkanek organizmu. Badania wykazały, że na powierzchni cerconu stwierdza się występowanie i kondensację płytki bakteryjnej w stopniu znacznie mniejszym niż w przypadku szkliwa, cementu lub jakiegokolwiek innego materiału służącego do odbudowy. Dzieje się tak dzięki idealnej gładkości powierzchni oraz elektrostatycznemu oddziaływaniu odlewu ze szkła ceramicznego.

BEZPIECZEŃSTWO

PRECYZJA, SKRUPULATNOŚĆ I KUNSZT
Idealne przyleganie wewnętrznej części korony do tkanek twardych zęba uzyskujemy dzięki zastosowaniu komputera na każdym etapie tworzenia koron - CAD/CAM.

CAD (Computer Aided Design) czyli projektowanie wspomagane komputerowo, gdzie komputer jest wykorzystywany na każdym etapie projektowania oraz CAM (Computer Aided Manufacturing) czyli komputerowe wspomaganie wytwarzania. Dzięki zastosowaniu CAD/CAM, a także tlenku cerconu uzyskujemy najwyższej jakości prace protetyczne. Cechą charakterystyczną systemu jest przetwarzanie obiektów widocznych na ekranie monitora (modeli 3D), a następnie wycinanie elementów widocznych na ekranie z bloczków materiałów.
Technologia CAD/CAM, która jest wykorzystywana w procesie produkcyjnym pozwala osiągnąć doskonałą szczelność korony. Projektowanie korony widoczne jest na monitorze, co pozwala na uzyskanie wielokrotnego zbliżenia, aby zadbać o najmniejszy szczegół korony. Uzupełnienia protetyczne wykonane metodą komputerową odznaczają się wysoką precyzją, a co za tym idzie bardzo dobrym przyleganiem, znacznie lepszym niż uzupełnienia wykonywane tradycyjnymi metodami. Cały proces odbywa się przy użyciu komputera i oprogramowania do projektowania, eliminując w ten sposób wiele błędów popełnianych przez ludzi.

Współczesna stomatologia to na pewno stomatologia estetyczna. Dziś najlepszym wypełnieniem i alternatywą dla wypełnień wykonywanych w gabinecie z kompozytu dla zębów tylnych jest inlay i onlay.

INLAY, ONLAY
Inlay i onlay to kosmetyczne wypełnienia w koronie zęba, które stosuje się w przypadku dużych ubytków. Stanowią one alternatywę wypełnienia w zębie wykonanego metodą tradycyjną. Umożliwiają dokładną rekonstrukcję kształtu anatomicznego (guzków, bruzd punktów stycznych, między zębami). Wykonuje się je w pracowni protetycznej na podstawie pobranych wycisków. Najczęściej wykonywane są z porcelany ze względu na jej uniwersalne właściwości, ale można je również wykonywać ze stopów złota, materiałów kompozytowych lub jako kompozycje złożone np. złoto i ceramika.

Inlay i onlay mają wiele zalet. Są trwałe, estetyczne i odporne na ścieranie. Odbudowany ząb wygląda bardzo naturalnie i może nadal spełniać swoje funkcje szczególnie dzięki precyzyjnej odbudowie kształtu anatomicznego.

Zalety rozwiązania Inlay, Onlay nad wypełnieniem klasycznym:

 • WYPEŁNIENIE KLASYCZNE
 • Redukują wytrzymałość zęba w 50%
 • INLAY, ONLAY
 • Wzmacnia ząb o 75%
 • WYPEŁNIENIE KLASYCZNE
 • Średnia żywotność wypełnienia ok. 5-7 lat
 • INLAY, ONLAY
 • Średnia żywotność wypełnienia ok. 10 lat
wtorek, 22 grudzień 2015 21:10

Alchemia wybielania

Osoby dbające o swój wygląd i zdrowie uważane są za bardziej atrakcyjne. Chętniej podejmujemy z nimi wspólne działania zarówno w życiu towarzyskim, jak i biznesie.
Piękne i zdrowe zęby przyczyniają się do wyższej samooceny i pewności siebie w relacjach międzyludzkich. Proces wybielania zębów w Klinice GALILEO poprzedza zawsze konsultacja, podczas której lekarz stomatolog dokonuje wnikliwej oceny jamy ustnej pacjenta. Przeprowadzone badanie poparte jest wykonaniem zdjęcia panoramicznego, które szczegółowo ujawnia ewentualne ubytki w uzębieniu. Jeśli pojawia się taka konieczność, automatycznie rozpoczyna się leczenie - zdrowe zęby (i dziąsła) warunkują pożądany efekt ich wybielania.

Diagnostyka na podstawie zdjęcia RTG jest równie istotna jak rzetelnie przeprowadzony wywiad z Pacjentem dotyczący między innymi: przebytych chorób, przyjmowanych leków czy nawyków Pacjenta (jak palenie papierosów, picie kawy, mocnej herbaty itd.). Są to czynniki najczęściej warunkujące niejednolity odcień zębów przed rozpoczęciem procesu wybielania. Z drugiej strony lekarz stomatolog rozmawia z Pacjentem na temat Jego oczekiwań odnośnie: czasu (po upływie którego można spodziewać się widocznych efektów), stopnia intensywności wybielania zębów oraz wkładu finansowego, jaki Pacjent postanowił zainwestować w kompleksowy zabieg.

Szczegółowy wywiad o dualnym charakterze podczas Pierwszej Konsultacji (aspekt kliniczny i oczekiwania Pacjenta), umożliwi lekarzowi dobór metody wybielania - zawsze indywidualny dla każdego Pacjenta.

CZY WYBIELANIE JEST BEZPIECZNE?
Zdobyte przez nasz zespół doświadczenie oraz zaangażowanie w każdego Pacjenta, w połączeniu z miarodajnymi badaniami, daje pewność, że zabieg wybielania jest skuteczny i bezpieczny. Istotne w pomyślnym przebiegu procesu jest restrykcyjne przestrzeganie zaleceń lekarza.

Praca stomatologów w klinice GALILEO opiera się na zasadzie otwartości i lojalności wobec Naszych Pacjentów, dlatego rzadko, ale zdarza się, że nasi specjaliści odradzają decyzję o wybielaniu zębów. Do przeciwwskazań nalezą między innymi: nałogowe palenie papierosów, stany zapalne dziąseł, starte szkliwo zębów, nadwrażliwość zębów na bodźce termiczne i chemiczne, okres ciąży i karmienia piersią, osłony lub korony założone na zębach (których nie da się wybielić) oraz zęby martwe.

METODY WYBIELANIA
DOMOWE WYBIELANIE ZĘBÓW METODĄ NAKŁADKOWĄ
Pierwszą metodą wybielania zębów oferowaną przez Klinikę GALILEO jest metoda nocnego wybielania nakładkowego. Technika ta składa się trzech nieskomplikowanych etapów:

 1. Lekarz wykonuje wycisk górnej i dolnej szczęki po uprzednim badaniu zębów.
 2. Protetyk formuje gipsowy odlew zębów.
 3. Przygotowuje się elastyczne nakładki na żel.

Stomatolog udziela Pacjentowi szczegółowej instrukcji, tak, by stosowana w zaciszu domowym metoda nakładkowa (wygodna) stała się nieskomplikowanym rytuałem dnia codziennego. Atutem, o którym wspominają Nasi Pacjenci jest wygoda- technika ta nie wymaga dużej ilości czasu. Pacjenci otrzymują proste zalecenia, stosowanie których umożliwią osiągnięcie najlepszych efektów.

Kompleksowy proces wybielania trwa około dwa, trzy tygodnie. Zabieg nie wymaga powtórzeń. Jeśli jednak pojawi się taka potrzeba, po upływie 6 miesięcy, można ponownie zastosować preparat. Nakładki zakłada się już wtedy tylko na kilka nocy.

WYBIELANIE BEZ AKTYWACJI ŚWIATŁA
Druga metoda polega na zastosowaniu żelu o bardzo wysokim stężeniu bez udziału światła jako aktywatora. Zęby przed rozpoczęciem wybielania odizolowuje się (dla ich bezpieczeństwa) od tkanek miękkich. Następnie nakłada się warstwę żelu. Co 5 minut lekarz miesza żel na zębie, który po 10-15 minutach zostaje usunięty. Jeśli u Pacjenta pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, istnieje możliwość ponownego nałożenia żelu, by finalnie osiągnąć kolor w pełni nas satysfakcjonujący. Jest to metoda, którą stosujemy wyłącznie w gabinecie. Żel wybielający w tej metodzie jest preparatem o bardzo wysokim stężeniu. Z tego względu, zabieg przeprowadzany jest stacjonarnie, pod ścisłą kontrolą stomatologa, który monitoruje prawidłowy i bezpieczny przebieg wybielania.

Po wybielaniu
Na tym etapie zaangażowanie i współpraca Pacjenta z lekarzem stomatologiem odgrywa zasadniczą rolę w powodzeniu zabiegu wybielania. Dlatego przez dwie godziny po wybielaniu nie należy jeść i pić niczego poza wodą mineralną. Aby utrwalić efekt wybielania, przez 72 godziny po zabiegu, Pacjent powinien unikać pokarmów i napojów barwiących, gdyż zęby w tym okresie są bardziej wrażliwe na ponowne wchłonięcie barwników. Produktami zakazanymi są: kawa, herbata (nie tylko czarna, także owocowa), czerwone wino, jagody, buraki, barszcz czerwony, cola i inne napoje gazowane, soki. Zalecana jest tak zwana "biała dieta", czyli pokarmy nie posiadające barwników. Jej nieprzestrzeganie skutkować może częściową lub całkowitą utratą efektu wybielania. Pacjentom zalecamy również rezygnację z palenia papierosów oraz unikanie gorących jak i zimnych pokarmów i napojów.

wtorek, 22 grudzień 2015 21:00

Profilaktyka

Zęby to wizytówka każdego człowieka, dlatego tak ważna jest odpowiednia higiena zębów i jamy ustnej. W całym procesie bardzo ważną rolę odgrywa profilaktyka stomatologiczna. Dobrze jest swoje zęby powierzyć doświadczonemu dentyście, który w leczeniu oraz w profilaktyce stosuje najnowsze osiągnięcia jakie mają miejsce w stomatologii. Celem profilaktyki jest zapobieganie powstawaniu chorób zębów i przyzębia. Jeżeli profilaktyka stomatologiczna będzie prawidłowo stosowana to pacjent długo będzie cieszył się zdrowym i pięknym uśmiechem. Głównym jej zadaniem jest walka z płytką nazębną. Płytka nazębna jest podstawową przyczyną, która wywołuje i powoduje rozwój próchnicy zębów, jak również jest przyczyną rozwoju choroby przyzębia (paradontozy). 


Dobrze przeprowadzona profilaktyka to nie tylko piękne i zdrowe zęby, ale również duża oszczędność czasu i pieniędzy.

W ramach profilaktyki warto stosować codziennie następujące zabiegi:

 • codzienna pielęgnacja zębów i jamy ustnej, jak mycie i szczotkowanie zębów odpowiednią szczoteczką i pastą do zębów, stosowanie irygatora
 • używanie nici dentystycznej,
 • płukanie jamy ustnej i zębów specjalnymi płynami,
 • stosowanie odpowiedniej diety bogatej w składniki mineralne i witaminy, głównie w wapń i fosfor.

Poza tym warto jest systematycznie odwiedzać stomatologa (kontrola uzębienia, co 3 miesiące – dzieci, co pół roku – dorośli).

W klinice GALILEO pacjent może liczyć na szereg profesjonalnych zabiegów profilaktycznych, których zadaniem jest ochrona zębów przed działaniem próchnicy.

- piaskowania zębów
- usuwania kamienia nazębnego (scaling).

Profesjonalna profilaktyka stomatologiczna
Celem zabiegów wykonywanych w gabinecie przez stomatologa jest wzmocnienie zębów i ich ochrona przed próchnicą. Do takich zabiegów profilaktycznych należy:

 • lakierowanie zębów,
 • lakowanie zębów,
 • fluoryzacja zębów.

Powyższe zabiegi wykonuje się po dokładnym oczyszczeniu zębów. Lakierowanie zębów można wykonywać dwoma sposobami: za pomocą fluoru lub za pomocą specjalnego żelu. Zaleca się stosowanie go od 2 do 4 razy do roku. Częstotliwość uzależniona jest przede wszystkim od podatności pacjenta na próchnicę.